how to make a site


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.  Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 
• zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens; 
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. 

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. 
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden: 
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. 
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
• Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. 
• Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen. 
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. 

Privacy op de zorgfactuur 
Op de zorgfactuur die je ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar. 
• Uw naam, adres en woonplaats 
• Uw geboortedatum 
• De datum van de behandeling 
• Een korte omschrijving van de behandeling: consult shiatsu, prestatiecode 24102 
• De kosten van het consult