portfolio website templates


Als therapeut heb ik bij wet een overeenkomst met je nodig om een behandeling aan te gaan. Een overeenkomst komt tot stand door opdracht en aanvaarding. Wanneer je in de praktijk komt met een hulpvraag en ik je ga behandelen, is er sprake van een behandelovereenkomst. In dit document staan de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op je behandeling. 

Algemene voorwaarden behandeling 
Ik, Ida Geurtjens (je behandelend therapeut), dien te handelen volgens de beroepscode van de beroepsvereniging Shiatsu Vereniging Nederland en wettelijke regelgeving.  De rechten en plichten van cliënt en therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Ik verplicht mij je zo goed en duidelijk mogelijk te informeren in alle fasen van je behandeling. Als cliënt dien je aan mij alle relevante informatie te verstrekken en je medewerking te verlenen, die redelijkerwijs nodig zijn voor een goede behandeling. Ik mag zonder jouw toestemming geen bepaalde (be-)handelingen verrichten. 

Cliëntendossier 
Ik ben verplicht een dossier bij te houden met gegevens over je gezondheid en de door mij uitgevoerde verrichtingen. Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn (WBGO) 20 jaar bewaard. Ik betracht geheimhouding ten aanzien van door jou verstrekte gegevens, die in je dossier worden opgeslagen. Je hebt recht tot inzage in je dossier en om je gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Voor het vastleggen van je gegevens in een dossier en de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden, vraag ik om je toestemming middels een Privacy verklaring. Je hebt het recht om eerder afgegeven toestemmingen ook weer in te trekken. Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen dien je een e-mail te sturen naar info@idageurtjens.nl. Je kunt alleen een verzoek indienen voor jezelf. Verzoeken van derden worden niet in behandeling genomen. 

Overdracht en nazorg 
Ik ben verplicht je door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 

Beëindiging behandeling 
Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijden met wederzijds goedvinden geschieden. Indien je voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan je deze op elk moment van jouw kant beëindigen. Dit ontslaat je echter niet van de financiële verplichting tot betaling van de ontvangen behandeling(en). Als therapeut kan ik de behandeling slechts onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik de overeenkomst voortzet. In een dergelijke situatie zal ik hulp en adviezen blijven verlenen, totdat je een overeenkomst met een andere therapeut hebt kunnen sluiten. 

Betaling consult 
Je gaat akkoord met de tariefstelling van € 45,00 euro per consult. Betaling geschiedt via bankoverschrijving. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeboekt op de bankrekening van Ida Geurtjens Shiatsu Therapie. 

Annuleren of wijzigen afspraak 
Je verplicht je een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) te annuleren of te wijzigen. Bij niet verschijnen op een afspraak of te laat annuleren van een afspraak, worden de volledige kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Je ontvangt dan een factuur die niet te declareren is bij je zorgverzekeraar. Indien ik door omstandigheden mijn afspraak met jou niet kan nakomen, zal ik zo snel mogelijk in overleg met jou een nieuwe afspraak plannen. 

Aansprakelijkheid 
Ida Geurtjens Shiatsu Therapie is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van of schade aan goederen van de cliënt ontstaan op of nabij het praktijkadres van Ida Geurtjens Shiatsu Therapie.  Ida Geurtjens Shiatsu Therapie heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid van Ida Geurtjens Shiatsu Therapie voor schade voortvloeiende uit de door haar verrichte diensten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Ida Geurtjens Shiatsu Therapie wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Ida Geurtjens Shiatsu Therapie ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen. Ida Geurtjens Shiatsu Therapie is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Ida Geurtjens Shiatsu Therapie kunnen worden toegerekend. Ida Geurtjens Shiatsu Therapie zal zich ten zeerste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Ida Geurtjens Shiatsu Therapie geeft geen garantie op haar diensten en kan niet het door deelnemer beoogde resultaat garanderen. 

Klacht- en tuchtrecht 
Voor klachten over de behandeling of over mij kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris van één van de onderstaande organisaties: 

Shiatsu Vereniging Nederland – lees meer 
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) – lees meer 
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) - lees meer

Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris jou naar het tuchtcollege van de vereniging waarbij jouw behandelaar is aangesloten. 

Privacy Beleid 

Voor een uitgebreid privacy beleid m.b.t. het verwerken van je persoonsgegevens verwijs ik naar het
privacy beleid op mijn website.